PrintÅrsmøte i Buskerud Bygdekvinnelag
 

Buskerud Bygdekvinnelag hadde årsmøte på Klækken Hotell, 29.-30. mars 2019. Delegater totalt 80 påmeldte fra 38 lokallag i Buskerud Fylke deltok


Pressemelding: Buskerud Bygdekvinnelag


 
 

Arrangørlagene var Norderhov, Ytre Ådal, Tyristrand, Sognedalen og Hole bygdekvinnelag

Fylkesleder Sølvi Jødal åpnet årsmøtet og ønsket inviterte gjester som ordfører Per Berger, ordfører Kjell B. Hansen, leder i Norges Bygdekvinnelag Ellen Krageberg. Sidsel Sandelien, sivilingeniør i Statens Vegvesen, æresmedlem Sigrid Hals og alle delegater velkommen.                                                                                                                                    

Årsmøtet var åpnet og Ole Gunnar Borlaug fra Klækken Hotell ønsket velkommen og fortalte om hotellet lange historie. Ordfører Kjell B. Hansen og ordfører Per Berger holdt hvert sitt innlegg om sine kommuner, Ringerike og Hole. Foredragsholder på årsmøtet 1. dag var Sidsel Sandelien med tema: Trafikksikkerhet og Nasjonale Turistveger – sett i et kvinneperspektiv. Hun har 48 års erfaring som overingeniør i fra Statens Vegvesen.  Forsamlingen fikk følge henne som nyutdannet ingeniør, og eneste kvinne i et mannsdominert yrke, og fram til hennes siste store prosjekt med nasjonale turistveier. Foredraget var interessant og det satte mange tanker i sving hos delegatene. 

Klækken Hotell sto for god service og tilrettelegging av årsmøtet.

Delegatene mange med bunader, og fra mange deler av landet var samlet til festmiddagen.

Ringerike Kulturskole under ledelse av dirigent Øystein Olsen Vadsten underholdt før festmiddagen med Big Band Bullis.  Det var et populært og lystelig innslag.  Kommentarer som: «Dette er den beste underholdning vi har hatt på et årsmøte» var hyggelig å høre. Det var god stemning under festmiddagen med innslag av «Stev», allsang og kanon allsang. Deretter var det sosialt samvær med Ringerikskringle og kaffe.

 

Lørdag 30. mars 2019.

Fylkesleder ønsket velkommen til årsmøtedagen. Ordstyrer May Britt Dannemark ledet oss profesjonelt gjennom dagen. Fylkesleder Sølvi Jødal holdt sin årsmøtetale til forsamlingen.   Alle fem soneledere hold sine innlegg om sine lokallags aktiviteter.  Norges Bygdekvinnelags leder Ellen Krageberg hold sin tale. Hun kom med nyttig informasjon og oppfordret lokallagsledere til vider arbeid på «grasrota» rundt om i fylket. Spesielt å arbeide videre som AKTIVE KVINNER FOR LEVENDE BYGDER.

I Generaldebatten kom det frem mange ytringer fra salen. Delegatene hadde spørsmål, og salen og panelet svarte på disse.

 

Årsmeldingen, revidert regnskap, og arbeidsplan ble godkjent av årsmøtet. Budsjett ble godkjent med noen mindre endringer.

Arbeidsplan med innhold av kultur, miljø, mat, kommunikasjon og organisasjon ble godkjent av årsmøtet.

Det ble flertall på årsmøtet for at Buskerud Bygdekvinnelag sender et forslag til NBK om gjennomføring av årsmøtet hvert annet år. Forslaget vil bli fremmet på landsmøte til NBK i 2020.

Argument for forslaget er at styret kan bruke mer tid på gjennomføring av inspirasjon og organisasjonsarbeid innen hver sone, samt avholde inspirasjonsseminar det året det ikke blir holdt årsmøte.

 

Eva Daler fra Hole Bygdekvinnelag var leder for valgkomiteen.

Det nye fylkesstyre består av følgende:

Sølvi Jødal fra Hole gjenvalgt som leder for 1 år.

Øvrig styre: Marit Stevning fra Flesberg Frøydis Løkensgard fra Hokksund, Tonje Myre fra Nesbyen(ny), Aud Teigen Gjerde fra Åmot(ny) og Eva Daler fra Hole(ny).

Leder takket for godt samarbeid og god lagånd til de tre som gikk ut av styret, Inger Margrethe Medhus fra Hol, Else Hval fra Ringerike og Helga Wetterhus fra Nore. Alle tre fikk en påskjønnelse for godt arbeid.
 
Før avslutning ble årsmøtelotteriet avsluttet. Fine gevinster ble fordelt rundt i fylket.

Fylkesleder Sølvi Jødal oppsummerte til slutt og takket for et vel gjennomført årsmøte.

 

Referent Sølvi Jødal
 
Det nye styret etter årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag, fra venstre Marit Stevning Flesberg BK, Tonje Myre Nesbyen BK, Aud Teigen Gjerde Bingen BK, Frøydis Løkensgard Varlo BK, Eva Daler Hole BK, og Sølvi Jødal Hole BK.